Kollektivtrafik

Ökad konkurrenskraft

Svensk och internationell forskning visar att  platsspecifika åtgärder för att öka den upplevda tryggheten kan öka kollektivtrafikresandet.

En studie i vår huvudstad (Stockholms stad 2008) indikerar t. ex. att så många som var fjärde individ avstår från att vistas på vissa platser/ använda vissa stråk. Kollektivtrafikens hållplatser är bland de platser som oftas nämns som otrygga i undersökningen. Men för att kunna identifiera rätt åtgärder för rätt plats och rangordna dem efter kostnadseffektivitet behövs en bra metod. 

Hela resan

Pedsafe systematiserar kollektivtrafikens befintliga trygghetsarbete. Pedsafe säkerställer också att trygghetsarbetet omfattar utformning och lokalisering av hållplatser liksom förbättringar av stationers och plattformars design, inte bara resenärers tid ombord på tåget eller bussen. Det är viktigt av två skäl. Dels eftersom nästan varje kollektivtrafikresa, särskilt i större städer, består av två anslutningsresor till fots. Dels för att det finns utländska studier som visar att kollektivtrafik-resenärer känner sig relativt sett mest sårbara när de väntar på hållplatser eller är på väg dit.

Trygg hållplatser

Pedsafe används med fördel för såväl revisioner av en linjes samtliga hållplatser och deras trygghetskvaliteter som för mer detaljerade studier av enskilda nybyggnads- och ombyggnadsprojekt, t. ex. för stationer, resecentrum och stationsnära exploatering.

Skånetrafiken

Samspel med stadsplanering

En Pedsafeanalys av hållplatsers trygghet kan även fungera som en språngbräda i arbetet att påverka andra aktörer att ta större hänsyn till kollektivtrafikens behov och möjligheter i samband med t. ex. stadsplanering (för behovet av detta se t. ex. SOU 2003:67, s. 267-296). Fördelarna med detta är många. När stadsmiljön runt hållplatser utformas på ett sätt som gör den trygg minskar t. ex. kollektivtrafikhuvudmannens behov av att vidta dyra åtgärder i efterhand.