Fotgängarplaner

Fotgängarplan

Varför Pedsafe?

En trafikplanering med helhetssyn ställer stora krav på att fotgängares behov av upplevd trygghet hanteras på ett professionellt sätt. Risken är annars stor att det blir fel och att t. ex. trafiksäkra lösningar byggs som upplevs alltför otrygga och därför inte används fullt ut när det är mörkt.

Bristanalys

Siktlinjer, flyktvägar, grad av naturlig övervakning samt överblickbarhet är några av flera viktiga faktorer som påverkar människors rörelsemönster och deras upplevda trygghet. Alla dessa egenskaper kan mätas och analyseras med Pedsafe. På så sätt kan standarden på befintligt gångnät bestämmas. När man sedan vet standarden ur trygghetssynpunkt kan kostnadseffektiva förbättringsåtgärder utformas och genomföras.

Pedsafe tar vidare hänsyn till det faktum att det ofta är hur olika utformningsfaktorer samverkar som till en stor del avgör hur trygg en plats eller ett stråk blir. En bristanalys med Pedsafe ger dig därmed därmed detaljerad information om lämpliga trygghetshöjande åtgärder anpassade för varje specifik plats.

Säkra nattstråk

Med Pedsafe kan bl. a. platser där trygga stråk mellan bostäder och viktiga målpunkter saknas enkelt identifieras. Pedsafe hjälper också trafik- och stadsplanerare att identifiera och rangordna olika behov av åtgärder för att öka tryggheten, t.ex. vad gäller förbättrad belysingsutformning.