Användningsområden

Fotgängarplaner & Program

Åtgärder för att öka tryggheten är en naturlig del i fotgängarplaner, t. ex. vad gäller belysingsutformning.

Fastighetsutveckling

Otrygga miljöer är dålig ekonomi. Pedsafe® hjälper dig att identifierar viktiga brister i utemiljön. Det ger dig helt nya möjligheter att öka en fastighets attraktivitet.

Stadsförnyelse & Detaljplan

För att skapa förstklassiga stadsmiljöer måste trygghetsfrågor lösas på ett bra sätt. Trygghetsaspekter är t. ex. centrala vid framtagande av detaljplaner, , stadsmiljö- och belysningsprogram.

Trafiksäkerhetsstudier

Forskning visar att otrygga gångstråk kan leda till att fotgängare trycks ut i bilnätet. Det finns därför ofta dubbla vinster med att öka den upplevda tryggheten: bättre tillgänglighet och färre trafikolyckor.

Kollektivtrafik

Pedsafe® används med fördel för att utvärdera och förbättra utformning av kollektivtrafik-hållplatser och vägen till terminaler. Kostnads-effektiva åtgärder kan identifieras och genomföras. Åtgärder som i sin tur ökar kollektivtrafikens attraktivitet och höjer dess kostnadstäckningsgrad (bättre trygghet ökar främst resandet på tider då det finns ledig kapacitet).

Parkeringar

Om parkeringar är bristfälligt utformade på platser där endast få människor rör sig kan inte personal och kunder ta sig hem på ett tryggt sätt. Pedsafebidrar till att finna de goda lösningarna.

Drift- och underhållsstrategier

Pedsafe® hjälper dig att identifiera stråk och platser där det är särskilt viktigt att trasig belysning och andra defekter lagas snabbt. Med sådan kunskap kan drift- och underhåll optimeras och många otrygghetsproblem helt undvikas.